Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  • Dienstenovereenkomst: De Overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden, zoals onderhoud- en installatiewerkzaamheden;
  • Klant: De klant die een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan met Klimaat-shop.nl;
  • Klimaat-shop.nl: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Klimaat-shop.nl, o.a. handelend onder de naam “Klimaat-shop.nl”, gevestigd aan Energiestraat 47 te Naarden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58975411  en met het btw-identificatienummer NL858695777B0
  • Koopovereenkomst: De Overeenkomst van koop;
  • Locatie: De locatie waar Klimaat-shop.nl in opdracht van de Klant de Dienstenovereenkomst uitvoert of dient uit te voeren;
  • Overeenkomst: De overeenkomst die via de Website tot stand is gekomen tussen Klimaat-shop.nl en de Klant;
  • Product: Het in het kader van de Koopovereenkomst door Klimaat-shop.nl te leveren of geleverd Product;
  • Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;
  • Website: De website www.klimaat-shop.nl.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Klimaat-shop.nl en de Klant.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website.
2.3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden afgeweken.
2.4. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Klimaat-shop.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
2.5. Indien Klimaat-shop.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Klimaat-shop.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Klimaat-shop.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst. Indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard op een Dienstenovereenkomst voor bepaalde tijd, dan heeft Klimaat-shop.nl het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Dienstenovereenkomst van toepassing te verklaren. De Klant wordt via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden en van de datum van inwerkingtreding in kennis gesteld. Indien de wijziging nadelig is voor de Klant, dan heeft de Klant het recht de Dienstenovereenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

Artikel 3. Aanbod en afbeeldingen

3.1. Ieder aanbod van Klimaat-shop.nl is vrijblijvend.
3.2. De beschrijving van een Product op de Website is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.
3.3. De Klant dient zich te realiseren dat kleuren op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. Dergelijke kleurverschillen zijn toelaatbaar en leiden er niet toe dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt.
3.4. Het assortiment van Klimaat-shop.nl kan te allen tijde gewijzigd worden.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten. Bij tikfouten is Klimaat-shop.nl niet verplicht het Product voor de foutieve prijs te leveren.
4.2. De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw, en inclusief verzendkosten bij aankoopbedragen van in totaal meer dan €50,00 bij aankopen gedaan in Nederland,
4.3. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s.
4.4. Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 5. Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant succesvol het gehele bestelproces via de Website heeft doorlopen.
5.2. Nadat de Overeenkomst via de Website tot stand is gekomen, stuurt Klimaat-shop.nl de Klant via de e-mail een bevestiging.
5.3. De bestelling kan pas via de Website geplaatst worden nadat de Klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Account

6.1. Op de Website kan de Klant een account aanmaken.
6.2. Nadat de Klant een account heeft aangemaakt, stuurt Klimaat-shop.nl een bevestiging daarvan via de e-mail.
6.3. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de Website en inloggegevens. De Klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. Klimaat-shop.nl kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van de inloggegevens of van het account van de Klant.
6.4. Indien de Klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn account op de Website, dan dient de Klant:
a. Klimaat-shop.nl daarvan onverwijld in kennis te stellen;
b. Zijn wachtwoord te wijzigen.
6.5. Indien de Klant zijn wachtwoord is vergeten, dan kan de Klant via de Website het verzoek indienen om zijn wachtwoord te herstellen. Vervolgens wordt naar de Klant een e-mail gestuurd waarmee hij zijn wachtwoord kan herstellen.
6.6. Via zijn account kan de Klant zijn eigen gegevens inzien en aanpassen.

Artikel 7. Factuur en betaalmogelijkheden

7.1. Nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, ontvangt de Klant de factuur voor de bestelling via de e-mail.
7.2. Op de Website worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden:
a. iDeal;
b. Apple Pay;
c. Overboeking.
7.3. De voorwaarden van de verstrekkers van bovengenoemde betaalmogelijkheden zijn van toepassing.
7.4. Bij het plaatsen van de bestelling kan de Klant kiezen van welke betaalmogelijkheid hij gebruik wenst te maken.

Artikel 8. Levering

8.1. De bestelling wordt opgestuurd naar het door de Klant opgegeven afleveradres.
8.2. De Klant ontvangt een e-mail met de Track & Trace code, tenzij de bestelde producten direct door een toeleverancier worden verzonden welke geen Track & Trace code verschaft.
8.3. De op de Website vermelde levertijd is indicatief.
8.4. Het risico van het Product gaat over op de Klant op het moment dat het Product aan de Klant bezorgd is.
8.5. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestelde producten in persoon in ontvangst genomen worden. Mocht dit niet zo zijn en moeten hierdoor extra kosten gerekend worden, bijvoorbeeld door een 2e poging tot levering, dan is dit ter rekening van de Klant.

Artikel 9. Dienstenovereenkomst

9.1. De werkzaamheden die onder de Dienstenovereenkomst vallen staan duidelijk op de Website vermeld.
9.2. Klimaat-shop.nl voert enkel werkzaamheden uit aan Producten die door Klimaat-shop.nl zijn geleverd.
9.3. De Klant dient er tijdig voor zorg te dragen dat:
a. De Locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is voor Klimaat-shop.nl;
b. De werkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
c. De Locatie vrij is van obstakels;
d. Op de Locatie stroom aanwezig is waarop Klimaat-shop.nl zijn apparatuur kan aansluiten;
e. Klimaat-shop.nl beschikt over alle gegevens over de Locatie die voor Klimaat-shop.nl relevant zijn of kunnen zijn i.v.m. de uitvoering van de Dienstenovereenkomst.
9.4. Indien Klimaat-shop.nl op het afgesproken tijdstip niet de toegang wordt verleend tot de Locatie om de Dienstenovereenkomst uit te voeren, dan heeft Klimaat-shop.nl het recht de extra kosten die hij daardoor moet maken, zoals arbeidstijd en voorrijkosten, aan de Klant in rekening te brengen.
9.5. Werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden door een elektricien vallen niet onder de Dienstenovereenkomst.
9.6. Indien de Klant een Dienstenovereenkomst voor een bepaalde tijd met Klimaat-shop.nl is aangegaan, dan wordt de Dienstenovereenkomst na het verstrijken van de looptijd enkel verlengd voor een bepaalde tijd indien de Klant daarvoor uitdrukkelijk zijn akkoord heeft gegeven.

Artikel 10. Herroepingsrecht Koopovereenkomst

10.1. De Klant heeft het recht de Koopovereenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.
10.2. Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Klimaat-shop.nl kenbaar te maken. De Klant kan een beroep doen op zijn herroepingsrecht door zijn retour aan te melden via info@klimaat-shop.nl of via zijn account op de Website. Indien de Klant via de Website aan Klimaat-shop.nl kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Klimaat-shop.nl na ontvangst van deze melding de Klant een ontvangstbevestiging.
10.3. Nadat de Klant zijn retour heeft gemeld aan Klimaat-shop.nl, dient de Klant binnen 14 dagen na deze melding het Product:
a. Terug te sturen; of
b. Op afspraak af te leveren bij Klimaat-shop.nl.
10.4. De Klant kan ook, zonder eerst Klimaat-shop.nl ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het Product binnen de bedenktijd zoals omschreven in artikel 10.1 terugsturen naar Klimaat-shop.nl. In een dergelijk geval dient de Klant bij zijn retourzending een verklaring te voegen waaruit blijkt dat de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht.
10.5. Indien de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te zijn gegaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
10.6. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 10.5.
10.7. Bij het retourneren van een Product in het kader van het herroepingsrecht zijn de verzendkosten voor het terugsturen van het Product naar Klimaat-shop.nl voor rekening van de Klant.
10.8. Het Product dient teruggestuurd te worden naar of afgeleverd te worden op het volgende adres: (Tenzij anders gecommuniceerd door Klimaat-shop.nl via e-mail)
Klimaat-shop.nl
Energiestraat 47c
1411 AS Naarden
10.9. Het terugsturen is voor risico van de Klant. De Klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.
10.10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij de Klant.
10.11. Klimaat-shop.nl zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de Klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de betaalde aankoopprijs restitueren, mits de Klant volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel.
10.12. Klimaat-shop.nl mag wachten met terugbetaling tot Klimaat-shop.nl het Product retour heeft ontvangen van de Klant.
10.13. Klimaat-shop.nl betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 11. Herroepingsrecht Dienstenovereenkomst

11.1. De Klant heeft het recht de Dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen na de totstandkoming van de Dienstenovereenkomst te ontbinden.
11.2. De Klant kan een beroep doen op zijn herroepingsrecht via info@klimaat-shop.nl of via zijn account op de Website. Indien de Klant via de Website aan Klimaat-shop.nl kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Klimaat-shop.nl na ontvangst van deze melding de Klant een ontvangstbevestiging.
11.3. Indien de Klant de Dienstenovereenkomst binnen de ontbindingstermijn ontbindt, dan wordt het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Klant terugbetaald.

Artikel 12. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

12.1. Het herroepingsrecht bij een Koopovereenkomst geldt niet voor Producten die naar de specificaties van de Klant worden vervaardigd, zoals aircostickers die vervaardigd zijn op basis van een door de Klant bij het plaatsen van de bestelling geüploade afbeelding of design.
12.2. Het herroepingsrecht bij een Dienstenovereenkomst geldt niet, na de nakoming van de Dienstenovereenkomst, indien:
a. De nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
b. De Klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Klimaat-shop.nl de Dienstenovereenkomst is nagekomen.
12.3. Het herroepingsrecht bij een Koopovereenkomst geldt niet voor Producten die speciaal voor de Klant besteld zijn.
12.4. Het herroepingsrecht bij een Koopovereenkomst geldt niet voor zakelijke aankopen. Meer over de koopovereenkomst en het herroepingsrecht bij zakelijke aankopen kunt u vinden op www.ondernemersplein.kvk.nl.

Artikel 13. Uitvoering van de Overeenkomst

13.1. Klimaat-shop.nl zal de Overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
13.3. Klimaat-shop.nl is te allen tijde bevoegd zonder de Klant daarvan in kennis te stellen bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meerdere derde partijen in te schakelen.

Artikel 14. Conformiteit en garantie

14.1. Klimaat-shop.nl staat ervoor in dat het Product voldoet aan de Koopovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
14.2. Indien op een Product een garantie wordt verleend, dan staat de looptijd van deze garantie in de productspecificaties op de Website.
14.3. Indien een gebrekkig Product is geleverd en/of de Klant een beroep wenst te doen op de garantie, dan dient de Klant het Product niet direct terug te sturen maar contact op te nemen met de klantenservice van Klimaat-shop.nl, zie artikel 15.2. Vervolgens wordt door Klimaat-shop.nl zo spoedig mogelijk een passende oplossing geboden.
14.4. Klachten over het Product worden niet (verder) kosteloos in behandeling genomen / verholpen en een garantieclaim wordt niet geaccepteerd indien:
a. Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
b. Het Product niet is gebruikt en/of onderhouden in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
c. Door de Klant en/of een derde reparaties aan het Product zijn uitgevoerd;
d. Het Product niet gebruikt is in overeenstemming met de gebruiksinstructies of met de technische specificaties;
e. Schade aan het Product ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden, zoals vernieling, rook, vuil, en brand.
14.5. Het vervangen van een onderdeel verlengt de garantieperiode niet.
14.6. Het is voor consumenten in de EU mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie.
14.7. De fabrieksgarantie van airconditioning is geldig mits er door de Klant schriftelijk aangetoond kan worden dat de door ons geleverde producten door een STEK- of- F-Gassen- gecertificeerd installateur zijn geïnstalleerd en onderhouden de installatie van de door Klimaat-shop.nl geleverde producten volledig juist is uitgevoerd. De STEK- of- F-Gassen- gecertificeerd installateur is altijd het eerste aanspreekpunt van de Klant en deze installateur dient bij een garantieclaim schriftelijk het gebrek aan de door Klimaat-shop.nl geleverde Product aan te tonen.

Artikel 15. Klantenservice

15.1. Voor vragen over de bestelling of het Product, het indienen van een klacht of het doen van een beroep op de garantie kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van Klimaat-shop.nl.
15.2. De klantenservice van Klimaat-shop.nl is op de volgende wijzen bereikbaar:
a. Telefonisch: 020 6952515 3 vanaf 09:00 t/m 17:00 uur tijdens kantoordagen, met uitzondering van officieel erkende feestdagen in Nederland en vakanties
b. Via de chat, rechts onderin de webshop (Wanneer deze online is)
c. Via de e-mail: info@klimaat-shop.nl

Op klachten en vragen wordt zo spoedig mogelijk gereageerd.

Artikel 16. Overmacht

16.1. Klimaat-shop.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; epidemieën; pandemie, stakingen; productievertraging; grondstof tekorten of algemene tekorten op de markt; stroomstoring; rellen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan Producten bij het transporteren daarvan; transportmoeilijkheden; export- of importbelemmeringen; blokkades; boycot; overheidsmaatregelen; hackerattack en cyberaanval; e-mailstoring; internetstoring.
16.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier of van een door Klimaat-shop.nl ingeschakelde derde partij.
16.3. Indien Klimaat-shop.nl wegens een overmachtssituatie de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen, dan stelt Klimaat-shop.nl de Klant daarvan op de hoogte.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1. Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht en handelsnaamrecht, met betrekking tot de Website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door Klimaat-shop.nl aan de Klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Klimaat-shop.nl of bij zijn licentiegever. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Klimaat-shop.nl en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1. Klimaat-shop.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16;
b. Enige daad of nalatigheid van de Klant.
18.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. Klimaat-shop.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
18.3. Klimaat-shop.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn Website wegens onderhoud of anderszins.
18.4. Klimaat-shop.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Klimaat-shop.nl is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de Klant verkeerd opgeven van een bezorgadres.
18.5. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant het Product te gebruiken in overeenstemming met de instructies. nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt doordat de instructies van het Product niet of niet naar behoren zijn nagekomen dan wel doordat op enige andere wijze onbehoorlijk gebruik is gemaakt van het Product.
18.6. Klimaat-shop.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen aan een zaak of onroerend goed waaraan Klimaat-shop.nl werkzaamheden verricht of heeft verricht in het kader van de Dienstenovereenkomst.
18.7. Klimaat-shop.nl is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
18.8. Indien Klimaat-shop.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van Klimaat-shop.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Klimaat-shop.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Klimaat-shop.nl beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de prijs die de Klant betaald heeft voor het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.9. Het is de verantwoordelijkheid en wettelijke verplichting van de Klant om een bij Klimaat-shop.nl gekochte airconditioning te laten installeren door een F-Gassen- gecertificeerd installateur en de F-Gassen- certificatiegegevens van de installateur die de door Klimaat-shop.nl geleverde airconditioning heeft geïnstalleerd of gaat installeren aan Klimaat-shop.nl schriftelijk over te dragen.

Artikel 19. Persoonsgegevens

19.1. Klimaat-shop.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant het privacy beleid van Klimaat-shop.nl raadplegen.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op alle met Klimaat-shop.nl gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
20.2. Alle geschillen in verband met Overeenkomsten tussen de Klant en Klimaat-shop.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Klimaat-shop.nl gevestigd is. De Klant heeft 1 maand de tijd nadat Klimaat-shop.nl zich Schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
20.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.